Persondata og databeskyttelsespolitik

Persondata og databeskyttelsespolitik

Datapolitik 
Rahbek Guldbrøn er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Vi er derfor forpligtede til at oplyse, hvilke af dine personoplysninger vi behandler og oplyse dig om, hvilke rettigheder du har.. 

 

Dataansvarlig
Rahbek Guldbrøn Advokater I/S (Rahbek Guldbrøn)

Toldboden 3, 1. sal D

8800 Viborg

Cvr.nr. 39125781

Telefon: +45 88917014

Mail: post@rg-advokater.dk

  

Formålet med behandlingen af dine oplysninger
Rahbek Guldbrøn behandler oplysninger om dig med henblik at opfylde aftalen med dig om, at vi skal repræsentere dig i din sag, og dette vil altid fremgå af en fremsendt ordrebekræftelse. Heraf vil det fremgå at det kan være nødvendigt at behandle og opbevare følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Almindelig personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnr. og e-mail
  • Oplysninger om cpr.nr.
  • Kontonummer
  • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
  • Helbredsoplysninger
  • Billeder
  • Økonomiske oplysninger
  • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser
  • Følsomme personoplysninger herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering

 Rahbek Guldbrøns behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen, som Rahbek Guldbrøn har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag. Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Rahbek Guldbrøn i forbindelse hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6, stk. 1 litra c i persondataforordningen.

Rahbek Guldbrøn kan endvidere behandle oplysninger om cpr.nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af cpr.nr., jfr. artikel 87. 

I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandling af din sag, samt i forbindelse varetagelse af dine interesser, vil vi behandle oplysninger om strafbare forhold, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af strafbare forhold. 

Rahbek Guldbrøn kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger i form af race eller etnisk oprindelse, politisk religiøs elle filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssig tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data mhp. entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jfr. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen. 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Vi behandler kun de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet og vores opdrag.

 

Videregivelse
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger, men ved særlige behov kan der ske videregivelse til følgende eksterne modtagere eller kategorier af modtagere: retten, øvrige offentlige myndigheder, politiet, forsikringsselskaber, andre advokater, translatører, banker, og sagens parter i en eventuel retssag eller lign.

Dit cpr.nr. vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning og til notarialarkivet ved oprettelse af testamente.

 Herudover videregiver vi dine oplysninger til IT Relation A/S og Unik A/S, da vi anvender disse selskaber til at varetage vores data. Vi har indgået en databehandleraftale med IT Relation A/S og Unik A/S, så vi ved, at de behandler oplysningerne i henhold til loven.

 

Slettepolitik
Personoplysningerne vil blive bevaret i 5 år bl.a. for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven.

Af hensyn til vort rådgiveransvar vil vi i sager om oprettelse af ægtepagt og testamente, samt i sager om skilsmisser og bodelinger, samt dødsboer og bobehandlersager først slette dine oplysningerne efter 10 år. 

Dog vurderere vi ved arkivering af sagen, hvilket oplysninger, der er nødvendige at beholde til dette formål. 

 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod Rahbek Guldbrøns behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, vil vi ikke længere kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet.

  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk